Laureaten

Prijs der Nederlandse Letteren is sinds 1956 toegekend aan de volgende schrijvers:

Breda, 21 april 2008

Reglement van de Prijs der Nederlandse Letteren

Het Comit van Ministers van de Nederlandse Taalunie,

besluit

het geldbedrag dat de laureaat ontvangt bij de toekenning van de Prijs der Nederlandse Letteren, te verhogen tot 40.000 euro.

Het reglement voor de Prijs der Nederlandse Letteren wordt als volgt vastgesteld:

1. Het Comit van Ministers van de Nederlandse Taalunie stelt met ingang van 1989 ter onderscheiding van auteurs van belangrijke, oorspronkelijke in het Nederlands geschreven letterkundige werken, een driejaarlijkse prijs beschikbaar die de naam draagt van Prijs der Nederlandse Letteren.

2. Aan de prijs is voor de laureaat een geldbedrag van 40.000 euro verbonden.

3. De prijs kan worden verleend aan een letterkundige voor zijn gehele oeuvre of voor een door hem geschreven werk, vallende in een van de volgende categorien:
a) pozie;
b) verhalend proza;
c) beschouwend proza;
d) drama.

4. Over de toekenning van de prijs wint het Comit van Ministers het oordeel in van een jury, bestaande uit zeven leden inclusief een voorzitter. De jury bestaat uit drie Nederlandse leden, drie Vlaamse leden en een Surinaams lid. Het Comit van Ministers benoemt op voordracht van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren de leden en de voorzitter van de jury. Beurtelings wordt een Nederlander en een Vlaming aangewezen als voorzitter.

5. De jury doet het Comit van Ministers vr 1 juni van het jaar van de uitreiking van de prijs haar schriftelijk advies toekomen. Het Comit van Ministers deelt vervolgens zo spoedig mogelijk aan de jury mede, of het zich met het advies kan verenigen. Het Comit wijkt niet van het advies af dan na voorafgaand overleg met de jury.

6. De uitreiking van de prijs vindt bij afwisseling in Vlaanderen en Nederland plaats.

7. Voor toekenning van de prijs kunnen niet worden voorgedragen:
a) werken, die in strijd zijn met de Berner Conventie of de Auteurswet 1912 (Nederland);
b) werken die door n der juryleden zijn geschreven of waaraan n der juryleden heeft medegewerkt;
c) auteurs aan wie de prijs reeds toegekend werd;
d) overleden auteurs.

8. De prijs mag niet worden gesplitst. Eervolle vermeldingen kunnen niet worden toegekend.

9. Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de organen van de Nederlandse Taalunie en wordt geplaatst op de website van de Nederlandse Taalunie.